O Programie

Program priorytetowy „Moja woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu,  określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie Portal beneficjenta  (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.

2)  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce „Formularz wniosku „Moja Woda”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  • 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
  • 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8
  • 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16
  • 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

       w godzinach od 8:00 do 15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, jak wersja przesłana przez Portal Beneficjenta.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.wroclaw.pl/


Dane kontaktowe:

Oddział w Wałbrzychu  tel. 74 63 34 854

Oddział w Jeleniej Górze  tel. 75 75 35 882

Oddział w Legnicy tel. 76 852-43-01 wew. 222

Oddział we Wrocławiu tel. 71 333 09 35

Informacja czynna w godzinach 8:00-15:00

Informacje dostępne również na stronie  Moja Woda 2021- informacje

Program Priorytetowy „Moja Woda”
Regulamin naboru wniosków 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci

 

UWAGA! Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Formularz wniosku Moja Woda" dopiero  po założeniu konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się.

 

UWAGA!
Zmiana w Regulaminie Programu „Moja Woda” dotycząca terminu realizacji inwestycji dla wniosków złożónych w ramach naboru w roku 2020

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że z uwagi z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” został wydłużony termin realizacji zadania oraz wypłaty środków, tj.

  • - termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie  (pierwszego wniosku, nie korekty),
  • - termin złożenia zapotrzebowania na wypłatę środków – do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • - termin wypłaty środków – do 90 dni od złożenia kompletnego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji (pismo) a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy pracownika prowadzącego sprawę (podany na końcu pisma). W mailu proszę podać uzasadnienie prośby o zmianę terminu. 
Zmiana terminu możliwa będzie również bądź na podstawie złożonego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku z tym, nie muszą Państwo z tego powodu składać dodatkowej korekty.

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków. Wnioski oceniane są w kolejności wpływu a pracownik oceniający kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wnioskodawcą.