OGŁOSZENIA

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

2021-01-04

Na skutek utrzymującego się stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spowodowanej koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19), czego konsekwencją jest brak możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu u Beneficjentów oraz w celu niewstrzymywania wypłat środków przyznanych Beneficjentom w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, wprowadziliśmy nowe rozwiązania, które umożliwią bieżące przeprowadzanie kontroli przedsięwzięć.

 

Wprowadzony zostaje nowy rodzaj kontroli przedsięwzięć - kontrole dokumentów prowadzone
 w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożonych wniosków o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzającą wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z przesłanych wcześniej dokumentów. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej może wezwać o dostarczenie w szczególności:

 1. protokołu odbioru prac od wykonawcy (w przypadku realizacji zadania tzw. siłami własnymi taki protokół wypełnia Beneficjent),
 2. specyfikacji technicznej dla zakupionych urządzeń/materiałów/towarów i/lub karty produktu,
 3. etykiety efektywności energetycznej (dla urządzeń elektrycznych),
 4. karty gwarancyjnej urządzeń (przy instalacji pieców gazowych wpis instalatora wraz
  z pieczęcią świadczące o pierwszym uruchomieniu pieca),
 5. zdjęć dokumentujących zrealizowanie przedsięwzięcia (zdjęcia muszą być wyraźne,
  aby czytelne były wszelkie informacje na nich uwiecznione, np. tabliczki znamionowe oraz opatrzone datą wykonania fotografii np.: zamontowane urządzenie, sprzęt, (w przypadku termomodernizacji) wymiary wstawionych okien, drzwi, ocieplonej powierzchni budynku (miarka),
 6. podpisanego przez Beneficjenta oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wymogami Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 7. innych niezbędnych dokumentów (w zależności od specyfiki przedsięwzięcia) dla potwierdzenia zrealizowania inwestycji.

 

Po każdej przeprowadzonej w ten sposób kontroli na dokumentach sporządzony zostanie protokół, zgodnie ze wzorem określonym w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który zostanie przekazany do Beneficjenta w celu informacji o przeprowadzeniu kontroli. W przypadku zastrzeżeń
do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodności
ze stanem faktycznym wykazanych w protokole, Beneficjent będzie miał prawo do jednokrotnego złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na ustalenia zawarte w protokole.

Pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli na dokumentach będzie stanowił potwierdzenie wykonania czynności kontrolnych i jednocześnie będzie, wraz z wcześniej zatwierdzonym Wnioskiem o płatność, podstawą wypłaty środków na rzecz Beneficjenta.

Powrót