Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r.

 

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25 stycznia 2022 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

PDF

     PDF

     PDF

     PDF

     PDF

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji PDF
3. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu. PDF
4.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu.

 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
  w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

PDF

 

PDF

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu. PDF
6. Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie Części 1 i Części 2 - załącznik do Regulaminu. PDF
7. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy. PDF
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika. PDF
9. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie. PDF
10. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wersja poglądowa. Formularz do druku należy wypełnić poprzez https://gwd.nfosigw.gov.pl/ !!! (więcej informacji w instrukcji poniżej) PDF
11. 

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

 1. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność,
 2. Wzór zaświadczenia OSD

PDF

      DOC

       DOC

12. Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”., PDF
 

 

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze"  

 1. Załącznik nr 1 do Programu Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 3. Załącznik nr 2a do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 •  

 

PDF!

      PDF!

      PDF!

      PDF!

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1.
 

Program priorytetowy „Czyste powietrze"  

 1. Załącznik nr 1 do Programu Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 3. Załącznik nr 2a do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

PDF!

      PDF!

      PDF!

      PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-") - 15.02.2021 r.
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - 15.07.2021 r.
  • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART.3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 111.) -  15.07.2021 r.
  • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie  w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 3. Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF

 • PDF
 •  
 • PDF

PDF

 

PDF

 

PDF

 • PDF
3. 

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

 1. Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

PDF

       PDF

4.

Wnioski o płatność  - 

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz  PDF - 29-11-2021
 3. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
 4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 5. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online
 6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
  • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  
  • - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  
  • - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz PDF.

 

PDF

PDF

    PDF

 

PDF

 

      DOC

      DOC

      PDF

  DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - WNIOSKI SKŁADANE DO  14.05.2020 r.  
 
 1. - Wniosek o płatność
 2. - Protokoł odbioru robót wykonawcy
 3. - Instrukcja "Jak wypełnić wniosek o płatność" 

PDF

PDF

PDF

 

 

 

 
 

 

 
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 14.05.2020 r  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 30.06.2019 r  PDF  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka