Rozliczenie Moja Woda 2023

Program priorytetowy Moja Woda – nabór 2023

Jak złożyć wniosek o płatność i uzyskać wypłatę dotacji?

Jeśli otrzymałeś pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania oraz nadanym numerem umowy  w ramach Programu Moja Woda stałeś się BENEFICJENTEM PROGRAMU MOJA WODA. 

Pismo to stanowi dowód zawarcia umowy dotacji,

W momencie, gdy zrealizowałeś w całości planowane zadanie możesz starać się o zwrot środków czyli wypłatę dotacji. W tym celu należy złożyć WNIOSEK o PŁATNOŚĆ wraz z załącznikami.

Pamiętaj, że WNIOSEK o PŁATNOŚĆ należy złożyć nie później niż do dnia 31.07.2024r.

Pamiętaj, że jeżeli masz budynek nowobudowany to  na dzień złożenia dokumentów do wypłaty, budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być oddany do użytkowania. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.  

Dotacja zostanie przelana na numer konta podany we wniosku o dofinansowanie nie później niż do 31.12.2024 r .

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Pobierz wzór wniosku o płatność dla NABORU 2023 r. ze strony internetowej Dokumenty rozliczeniowe 

Wypełnij wszystkie jego pola, a następnie go podpisz.

Nie zapomnij wpisać numeru umowy dotacji. Został Ci on podany w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania.

Nie zapomnij wpisać kwoty wnioskowanej wypłaty – nie może być ona wyższa od kwoty przyznanej dotacji i nie wyższa niż 80% faktycznie poniesionych kosztów (wynikających z faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych).

 

FAKTURY, RACHUNKI IINNE DOKUMENTY KSIĘGOWE

Pamiętaj, że faktury (rachunki, inne dokumenty księgowe) muszą być wystawione na Beneficjenta (Wnioskodawcę). Dopuszcza się faktury wystawione na Beneficjenta i Współmałżonka w przypadku wspólności majątkowej. 

Pamiętaj, że faktury (rachunki, inne dokumenty księgowe) wystawione przed datą 01.01.2023 r. nie mogą być uznane do wypłaty środków.

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM MONTAŻU

JEŚLI CAŁOŚĆ PRAC WYKONAŁA FIRMA ZEWNĘTRZNA

Pobierz wzór Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia ze strony internetowej

Wzór protokołu odbioru 

Należy go wypełnić i podpisać przez FIRMĘ (WYKONAWCĘ) i BENEFICJENTA.

 

JEŚLI ZAKUPIŁEŚ I ZAMONTOWAŁEŚ INSTALACJĘ SAMODZIELNIE

Pobierz wzór Oświadczenia o samodzielnym montażu ze strony internetowej

Wzór oświadczenia o samodzielnym montażu 

Następnie wypełnij i podpisz się.

 

UWAGA: Jeśli część prac wykonała firma zewnętrzna (co potwierdza faktura I wystawiona na montaż), a część została przez Ciebie zakupiona i zamontowana samodzielnie – faktura II obejmuje tylko koszty materiału) – wówczas dla części prac wykonywanej przez firmę należy przedłożyć protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia, a dla części prac wykonanych samodzielnie przez Beneficjenta należy przedłożyć Oświadczenie o samodzielnym montażu.